Bygningsreglementet - BR18

Bygningsreglement 2018, BR18, er et regelsæt som i detaljer fortæller, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. BR18 er trådt i kraft d. 1. januar 2018. Der vil være en overgangsperiode mellem BR15 og BR18, hvor BR15 vil udløbe d. 30. juni 2018. Fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kan bygherren bestemme, om de vil benytte BR15 eller BR18 - de kan dog ikke kombineres. 

Bygningsreglementerne udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver. Kravene i byggeloven og bygningsreglementerne skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Formål med BR18
Formålet med de strukturelle ændringer er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad hensigten med de enkelte bestemmelser er. For eksempel udgår de tekniske kapitler og fremover vil der i stedet være individuelle vejledninger for specifikke emner. 

Her beskrives standardløsninger, som overholder reglerne og det gøres tydeligt, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst:  

Med BR 18 får vi en ensretning af regler i forhold til den øvrige lovgivning, som vil betyde et forbedret overblik. Udarbejdelse af særskilte vejledninger, for specifikke emner, giver mulighed for en uddybende beskrivelse af vigtige forhold i Bygningsreglementet.

BR18 giver desuden vigtige præciseringer i forhold til dokumentation af såvel dagslysforhold i bygninger, som tilstrækkeligt udsyn til omgivelser.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet træder også i kraft 1. januar 2018. Den danner bl.a. grundlag for at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. 
Baggrund om BR18
Bygningsreglement 2018 er det aktuelle regelsæt for byggeri i Danmark. BR18 beskriver i detaljer, hvordan et byggeri skal udføres for at være håndværksmæssigt korrekt samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Selve byggeloven er en rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Bygningsreglementet udspecificerer, hvad det er, bygge-loven kræver.

Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfreds-stillende i både brand-, sikkerheds- og sundheds-mæssig henseende. Der er fx krav i BR18 til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning, materialevalg.

Et byggeri skal leve op til de bestemmelser, der var gældende på det tidspunkt byggeriet blev opført.
 
Se mere på www.retsinfo.dk eller hent og læs Bygningsreglement fra retsinfo.dk her.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk