Bekendtgørelse om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester

Bek. nr. 1047 af 8. december 2003
I medfør af § 6 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, fastsættes: 
 
§ 1. Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger.
Stk. 2. Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet og bestemmelser udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 3. Undtagelsen giver ikke ret til uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer, ligesom udførelse af afløbsinstallationer i forbindelse med udførelse af regnvandsanlæg til brug af regnvand, til wc-skyl og vaskemaskiner ikke omfattes af undtagelsesbestemmelsen.
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 69 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. december 2003  
Søren Krøigaard/Susanne Rosbach
 
Forrige side

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk