WehoSeptic Nedsivningsanlæg - et naturligt alternativ til minirens

I områder, hvor der ikke er tilslutning til offentlig kloak - typisk ude på landet med små bysamfund, spredt bebyggelse, sommerhuse og andre tyndt beboede områder (også kaldet afledning af spildevand i åbent land) - skal spildevandet fra boliger håndteres på anden forsvarlig vis jfr. spildevandsbekendtgørelsen.

Benyttelse af nedsivningsanlæg er én af de godkendte renseløsninger - hvis jordbundsforhold, afstand til drikkevandsboring mv. tillader det.

Et nedsivningsanlæg er i princippet blot afledning af spildevand til naturlig rensning i jorden. Er jordbundsforholdene i orden, sker nedbrydning af mikroorganismerne helt naturligt, idet phosfater i en vis grad bindes til jordpartiklerne. Miljøfremmede stoffer nedbrydes også i en vis udstrækning, da der er tale om nedbrydninger under iltrige forhold.

Selve spildevandet føres til nedsivningsanlægget via 2 sivestrenge efter at have passeret en bundfældningstank, hvor bundslam og flydeslam sorteres fra. En sådan bundfældningstank skal tømmes efter behov - minimum 1 gang årligt. Efter bundfældningstanken fordeles spildevandet til sivestrengene enten via en fordelerbrønd - hvis der er tale om et gravitationsanlæg - eller via pumpebrønd.

Hvornår må der nedsives?
Det er myndighederne (den pågældende kommune), der må udstede spildevandstilladelser. Dette sker i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse BEK 1448 af 11.12.2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3/4 af 25.04.94 om afledning af spildevand i jord.
Generelt om nedsivningsanlæg:
 • Skal etableres i.h.t. DS 440
  -Desuden henvises til Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE 
 • Kræver tilladelse fra kommune.  
 • Der skal foretages jordbundsundersøgelse og grundvandspejling
Minimumsafstande for nedsivningsanlæg:
 • 2½ m fra grundvandsspejl til bund af rørgrav/sivegrøft - og mindst 1 mtr. over højeste grundvandsstand, målt fra bunden af sivegrøften.
 • 300 m til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet*.
 • 150 m til nærmeste vandindvindingsanlæg, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet*.
 • 50 m til nærmeste nedsivningsanlæg.
 • 25 m til nærmeste vandløb, sø, hav, grøfter og drænledninger.
 • 5 m til skel for bygninger med beboelse.


*) Afstanden fra nedsivningsarealet og til vandforsyninger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og har til formål at forsynemindre end 10 ejendomme - samt vandingsanlæg hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet - kan nedsættes til 75 mtr., nårde hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget.

 

Principtegning for nedsivningsanlæg
 
Små gravitationsanlæg
KWH Pipe leverer gravitationsanlæg med en 2,3 m3 3-kammer brundfældningstank (WehoSeptic) og to sivestrenge på hver 15 m, hvilket er kravene til spildevandsmængden fra 5 PE.
 
Det er muligt at koble yderligere sivestrenge til på fordelerbrønden efter behov.
 
Fordelerbrønden sikrer, at spildevandet bliver fordelt ud i alle siverørerne.
 
Siverør
Spildevandet fordeles jævnt over nedsivningsarealet via siverørerne. For at udnytte hele sivearealet optimalt er det vigtigt, at siverørerne (eller strengene, som de også kaldes) er placeret rigtigt:
 
 • Længden på sivestrengene må max. være 15 m.
 • Faldet på strengene skal være 5-15 ‰
 • Sivestrengene skal være udluftede.
Store nedsivningsanlæg
KWH nedsivningsanlæg kan nemt udbygges og tilpasses, så det kan håndtere spildevand på forsvarlig vis op til 550 PE. Det kan f.eks. være for skoler / lejrskoler eller andre institutioner, hoteller, små bysamfund m.v.
 
Ved anlæg af denne størrelse er der tale om tryknedsivning, da spildevandet skal fordeles jævnt ud til alle sivestrenge, som er forbundet via en eller flere manifolde (afhængig af anlæggets størrelse).
 
Disse anlæg udformes individuelt, hvor vi i processen tager højde for hver enkelt kundes ønske - bl.a. når det drejer sig om tømningsinterval, placering og trafikbelastning.
 
Produktoversigt - WehoSeptic nedsivningsanlæg, tryk
 
Model KWH WehoSeptic - 5 PE
WehoSeptic bundfældningstank (2300 l) med Grundfos AP12 pumpe. 
Tilbehør: 2 x 15 m tryksivestrenge (ø 40 mm), fittings samt Geotekstil.
Model KWH Weholite septic - 10 PE
Weholite bundfældningstank (4500 l) med Grundfos AP12 pumpe. 
Tilbehør: 4 x 15 m sivestrenge (ø 40 mm), fittings samt Geotekstil.
 
Model KWH Weholite septic - 15 PE
Weholite bundfældningstank (6000 l) med Grundfos AP12 pumpe.
Tilbehør: 6 x 15 m sivestrenge (ø 40 mm), samlefittings samt Geotekstil.
 
Model KWH Weholite septic - 20 PE
Weholite bundfældningstank (8000 l) med Grundfos AP12 pumpe.
Tilbehør: Manifold (ø 63 mm) med 8 stk. afgangsstudse (ø 40 mm), 8 x 15 m sivestrenge (ø 40 mm), samlefittings samt Geotekstil.
 
Model KWH Weholite septic - 30 PE
Weholite bundfældningstank (12000 l) med Grundfos AP12 pumpe.
Tilbehør: Manifold (ø 63 mm) med 8 stk. afgangsstudse (ø 40 mm), 8 x 15 m sivestrenge (ø 40 mm), samlefittings samt Geotekstil.
 
Produktoversigt - WehoSeptic nedsivningsanlæg, graviation
Model KWH WehoSeptic - 5 PE
3-kammer WehoSeptic bundfældningstank (2300 l) m/opføringsrør og låg.
Tilbehør: 2 x 15 m gravitationssivestrenge (ø 90-110 mm), fittings, Geotekstil og fordelerbrønd.
Model KWH Weholite septic - 10 PE
Består af: 4,5 m3 3-kammer Weholite bundfældningstank m/opføringsrør og låg,
Tilbehør: 4 x 15 m gravitationssivestrenge (ø 90-110 mm), fittings, Geotekstil og fordelerbrønd
 
Se mere på www.wehomini.com.

Send forespørgsel vedr. produkt: KWH Pipe

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk