​Drænledninger, åbne og lukkede terræn, skov- og markdræn

Dræning af bygninger/bygværker kræver et nøje kendskab til de aktuelle hydrogeologiske forhold ( Jordtype, grundvandsspejl og øvrig tilstrømning af vand ).

Drænklasser

Dræning ved forskellige jordbunds- og grundvandsforhold inddeles i fire forskellige drænklasser som følgende:

Klasse 1: Drænes ikke, intet vandtryk på konstruktion.

Klasse 2: Omfangsdræn, intet vandtryk fra grundvand.

Klasse 3: Permanent dræning, netdræn/tæppedræn., vandtryk fra grundvand.

Klasse 4: Indskudsdræn, vandtryk på vægge og gulve.

​Andre forhold gældende ved etablering af dræn

Ofte er der i kældre, fundamenter, mure og vægge fugtproblemer som skyldes helt andre forhold end hvad der kan afhjælpes ved etablering af dræn, idet fugt i kældre, fundamenter, mure og vægge tit skyldes defekte tagnedløb, defekte brønde, defekte lyskasser eller defekte kloak og vandledninger eller eksisterende dræn som blot skal renses, såvel som forkert terrænfald ofte er skyld i fugtproblemer hvor jordoverfladen skråner ind mod bygningen i stedet for væk fra bygningen.

Dræntyper

Er det vandtryk fra almindeligt grundvand og almindelig tilstrømning af vand der skal drænes for ved bygninger, skelnes der normalt mellem:

A. Ledningsdræn, som normalt er et omfangsdræn langs fundamentet med stikdræn fra et kapillarbrydende lag under gulvet til omfangsdrænet, eller flere forbundne drænrør og/eller netdræn under gulvet ført til omfangsdrænet.

B. Stendræn, som normalt består af singels eller skærver, der er lagt ud under gulvet og med forbindelse til omfangsdræn.

Kan de ovennævnte dræntyper ikke anvendes på grund af for store vandmængder eller for stort et vandtryk kan der evt. etableres Indskudsdræn, som normalt består af et lag af singels mellem to lag beton, hvor det nederste/yderste lag beton har afløb i tætte rør til en pumpebrønd, dette anvendes dog normalt kun ved meget store mængder grundvand.

I de fleste tilfælde ved dræning af bygninger og bygværker i øvrigt, skal afledt drænvand bortledes via permanent installeret pumpebrød.

Dræning på f.eks. lavtliggende terræner

Skal terræn, f.eks. en lavtliggende græsplæne i forhold til øvrig terrænhøjde drænes, vil dette i de fleste tilfælde kunne udføres med drænledninger lagt i frostfri dybde (0,75 m) og med et typisk fald på 3-5 promille og hvor drænvandet ledes til en sandfangbrønd og videre derfra bortpumpes via en permanent installeret pumpebrønd.

På marker anvendes der ofte tilsvarende drænledninger såvel som der også anvendes åbne dræn, ( små grøfter og små vandløb), og hvor drænvandet ofte blot, med eller uden pumpning udledes til større vandløb, søer og havet.

I skove og moseområder er det tillige de åbne dræn der er de mest benyttede.

Nedsivnings- eller udledningstilladelse

For udledning og evt. nedsivning af drænvand gælder, at der skal foreligge en nedsivnings eller udledningstilladelse fra kommunen.

Vi hjælper gennem hele beslutningsprocessen med al det praktisk og ikke mindst med forundersøgelser, ansøgninger, tegninger, nedsivnings- og udledningstilladelser o.s.v.

Eller kort sagt: vi hjælper med det hele og sikre, at den bedste og mest økonomisk forsvarlige løsning vælges.

Læs også Skybrudets ABC fra Naturstyrelsen her »

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk, eller via telefon 51-17 40 70.​

Har Du kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Aut. Kloakmester - så tøv ikke!

Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk