​Kloakering i det åbne land - egen privat eller fællesprivat kloakering

​Kloakering i det åbne land er i dag et af kommunernes store fokusområde i relation til natur, miljø og grundvandsbeskyttelse.

Mange ejendomsejere med privatejet kloak oplever, at de pålægges at udføre forbedret rensning af deres spildevand og der er netop også her, at den enkelte grundejer kommer til at gøre en forskel for miljøet i forhold tidligere tiders mere eller mindre urensede udledninger til søer, havet, dræn, vandløb og grøfter.

Den forbedrede rensning som kommunerne pålægger de enkelte grundejere, er opdelt i forskellige renseklasser i relation til hvor miljøfølsomme områderne er som der kan udledes til, efter en nærmere fastsat mekanisk, biologisk eller kemisk rensning.

​Renseklasser

Der er fire forskellige renseklasser:

SOP, gældende for afløb til de mest følsomme miljøer, dvs. mindre vandløb med udløb i søer

SO, gældende for afløb, der skal renses for organisk stof og kvælstof, med udløb som ikke ender i en sø.

OP, gældende for afløb til mere robuste vandløb, hvor det ikke er nødvendigt at rense for ammoniak, men udelukkende for organisk stof og fosfor.

O, gældende for afløb til store vandløb med direkte udløb til fjord eller hav, hvor det er tilstrækkeligt at rense for organisk stof.

For alle fire renseklasser gælder, at spildevandet som et minimum skal passerer en separat eller integreret bundfældningstank som skal være tæt, trykprøvet og godkendt efter de nyeste krav og regler.

Mekanisk og biologisk rensning

Den mekaniske rensning er den der sker i bundfældningstanken ( også kaldet septik- eller trixtank), den biologiske er den der sker enten gennem nedsivning i de øverste jordlag, specialsand eller i minirensningsanlæg ved bla. lufttilførsel, den kemiske er den hvor der tilsættes kemikalier i minirensningsanlæg eller i fosforfældningsbrønde og hvor fosforen bundfælder og bortskaffes til offentligt rensningsanlæg i forbindelse med kommunernes årlige tømningsordning med slamsuger. Biologisk rensning kan også ske gennem et beplantet filteranlæg eller ved etablering af f.eks. et pilerensningsanlæg, både med og uden membran/tæt bund.

Følgende anlæg er de mest benyttede i de forskellige renseklasser:

SOP: Nedsivningsanlæg. Pilerensningsanlæg med membran. Pilerensningsanlæg uden membran. Samletank. Tryksatte anlæg.

SOP og SO: Filtralite anlæg.

SO og O: Beplantede filteranlæg. Biologiske sandfilteranlæg.

SOP, SO, OP og O: Minirensningsanlæg ( Ved SOP og OP: Minirensnings anlæg med fosforfældning)

Forhold og krav til valg af anlæg

Udover de forskellige krav til renseklasser er der øvrige forhold som skal ligge til grund for valget af et aktuelt anlæg, herunder b.la. anlægskapacitet, f..eks. 5 PE (antal personer/ækvivalenter) til en almindelige private husstand, størrelse af eventuelle sivestrenge/trykrør, afstand til grundvandsspejl, jordens infiltrationsevne (jordbundsanalyse/nedsivnings-test), afstandskrav til vandboringer både med og uden drikkevandskvalitet, øvrige afstandskrav til bygninger, kældre, sø, hav, dræn og vandløb o.s.v., såvel som der vil kunne være øvrige specielle lokale forhold som der skal tages hensyn til, herunder bl.a. natura 2000 områder m.v.

Drænvand og regnvand fra befæstede arealer, herunder f.eks. tagvand, vand fra indkørsler og terrasser skal enten tillades udledt over terræn, tillades nedsivet eller tillades udledt på anden måde. Der må IKKE tilledes dræn- eller regnvand til en bundfældningstank der er beregnet for spildevand.

Netop kloakering i det åbne land er et af de områder vi som Aut. kloakmester går meget op i, og vi sætter en stor ære i at være fuldstændigt opdateret til den nyeste viden – dermed er vore kunder sikret den bedste løsning.

Lokale kloaklaug

Vi rådgiver også gerne om oprettelse af lokale kloaklaug, hvor der er flere ejendomme der kan gå sammen om fælles drift af de forskellige anlægstyper, såvel som vi også rådgiver i forbindelse med landbrug, erhverv og procesindustri, herunder om anlægstyper, fedt- og olie/ benzinudskillere, syre- og base neutralisatorer m.v.

Vi hjælper gennem hele beslutningsprocessen med al det praktisk og ikke mindst med ansøgninger, tegninger, typegodkendelsesdokumenter, nedsivnings- og udledningstilladelser o.s.v.

Vi hjælper med det hele og sikre, at den bedste og mest økonomisk forsvarlige løsning vælges.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes direkte til entrepriseleder og Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen, enten via mail: kbj@kvops.dk , eller via telefon 51-17 40 70.

Har Du kloakspørgsmål - eller vil Du bare høre nærmere om vores kompetencer som Aut. Kloakmester - så tøv ikke!

Ring 51- 17 40 70 eller skriv til os.

Kloakmester Bang, Kvops Kalundborg

Aut. Kloakmester

Kurt Bang Jensen

​Kloak- og entreprenørarbejde, belægning, fliser og terrasser

Hallebyorevej 39, Hallebyore, 4450 Jyderup

Tlf.: 51 17 40 70    E-mail: kbj@kvops.dk